Эрхэм зорилго, тэргүүлэх чиглэл

Галуут сумын2014-2025 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Алсын хара, тэргүүлэх чиглэлийг үндэслэл болгон  жил жилийн үндсэн чиглэл, хөгжлийн төлөвлөгөөнд үе шаттайгаар төлөвлөн ажиллаж байна.

2024 онд Шинэчилсэн сум төслийг гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэхэд анхаарч гүйцэтгэгч компанид холбогдох шаардлага тавьж ажлыг эрчимжүүлж төрийн байгууллагууд, айл өрхүүдийн ая тухай ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.

2024-06-19 00:00:00