Дотоод журам

2023 оны сарын өдөр байгууллагын ажилчдын хурлаар хэлэлцэж Тамгын газрын даргын тушаалар батлаж мөрдөн ажиллаж байна

2024-01-25 00:00:00