3.12. мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил,арга зүйн зөвлөгөө,арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...