3.8. бонд,зээл,өрийн бичиг,баталгаа,түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл,төр,хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ,концесс,төсөв,өмч, хөрөнгө,мөнгө зарцуулах,өр,авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...