4.2. тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах,түдгэлзүүлэх,сэргээх,хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл,тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр,хаяг,салбар,төлөөлөчгийн газар,зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...