3.10. төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,ажил,үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө,тайлан,тендерийн баримт бичиг,тендер шалгаруулалтыг явуулах журам,тендерийн урилга,тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт,тендерт шалг
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...