3.13. Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл,тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл,хөтөлбөрийн санхүүжилт,хэрэгжилт,явц үр дүн
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...